KAINUUN PRIKAATIN KILTA RY:N SÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kainuun Prikaatin Kilta ry ja kotipaikka on Kajaani. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä kilta ja yleisesti lyhennettä KAIPRK

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Killan tarkoituksena on maanpuolustustahdon vaaliminen Kainuun Prikaatin rekrytointialueella, Kainuun Prikaatin varusmiesten ja vapaaehtoisessa asepalveluksessa olevien naisten palvelusmotivaation edistäminen ja yhteydenpito jäsentensä keskeisenä yhdyssiteenä Kainuun Prikaatiin ja maanpuolustusjärjestöihin. Kilta toimii Suomen virallisen turvallisuuspolitiikan periaatteiden mukaisesti.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta järjestää esitelmä-, tutustumis-, retkeily-, seminaari- ja juhlatilaisuuksia. Kilta tukee Kainuun Prikaatin varusmiesten ja vapaaehtoisessa asepalveluksessa olevien naisten palvelusmotivaatiota erilaisilla retkeily- ja tutustumistapahtumilla sekä juhlatilaisuuksilla, palkitsemisilla kotiuttamistilaisuuksissa ja aliupseerikurssien päätöstilaisuuksissa sekä suoralla taloudellisella tuella Varusmiestoimikunnalle. Kilta kerää myös perinneaineistoa sekä julkaisee kiltaa ja Kainuun Prikaatia koskevia painotuotteita.

Toimintansa tukemiseksi kilta kerää jäsenmaksuja ja voi asianmukaisen luvan saatuaan harjoittaa kioskiliikettä, toimeenpanna arpajaisia ja keräyksiä sekä seminaari- ja juhlatilaisuuksia. Kilta voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3. Jäsenet

Killan varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy killan tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea killan tarkoitusta ja toimintaa.

Killan hallitus hyväksyy hakemuksesta varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä killan kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut killan toimintaa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota killasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta killan kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen killasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on kiltaan liittymällä sitoutunut.

Hallitus voi erottaa jäsenen killasta myös, jos hän on menettelyllään killassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut kiltaa tai ei enää täytä laissa taikka killan säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6. Hallitus

Killan asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä sekä kuusi (6) henkilökohtaista varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Valtuuskunnan puheenjohtajalla tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

Hallituksen jäsen ja valtuuskunnan puheenjohtaja/varapuheenjohtaja voi etäosallistua hallituksen kokoukseen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, joka tarjoaa reaaliaikaisen kuva- ja ääniyhteyden. Hallituksen kokous voidaan pitää myös kokonaan sähköisesti mikäli kaikki hallituksen jäsenet hyväksyvät tämän järjestelyn. Mahdollisuus etäosallistumiseen tai kokonaan sähköisesti pidettävä kokous on mainittava hallituksen kokouskutsussa.

7. Valtuuskunta

Killan hallituksen neuvoa ja tukea antavana elimenä toimii valtuuskunta. Killan syyskokous valitsee valtuuskunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja enintään neljäkymmentä (40) muuta jäsentä. Valtuuskunnan jäseneksi voidaan valita killan varsinainen jäsen tai kannattava henkilöjäsen. Valtuuskunnan toimikausi on kalenterivuosi. Valtuuskunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta vähintään kerran vuodessa.

8. Killan nimen kirjoittaminen

Killan nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

9. Tilikausi ja toiminnantarkastus/tilintarkastus

Killan tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien/ tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

10. Killan kokoukset

Kilta pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Killan kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun killan kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) killan äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.

Killan kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Killan kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Kiinteän omaisuuden hankinnasta ja myynnistä päättää hallituksen esityksestä killan kokous.

11. Killan kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava killan kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta killan kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostilla.

12. Varsinaiset kokoukset

Killan kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa                  

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                                                    

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä     hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Killan syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen   suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle

6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä sekä kuusi (6) henkilökohtaista varajäsentä

7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

8. valitaan valtuuskunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enintään neljäkymmentä (40) muuta jäsentä

9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli killan jäsen haluaa saada jonkin asian killan kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13. Sääntöjen muuttaminen ja killan purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja killan purkamisesta on tehtävä killan kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai killan purkamisesta.

Killan purkautuessa käytetään killan varat killan tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Killan tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.


Killan rekisterinumero: 108.279
Sääntömuutos rekisteröity: 21.07.2014